English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Po zaistení predmetu

Odobranie a úschova
Stanovenie zostatkovej ceny
Technická údržba
Uvedenie na trh a predaj

Úspešné riešenie

Sprievodné služby po zaistení predmetu financovania vedú vďaka optimálnej organizácii ku zníženiu nákladov.

Vrátenie a uskladnenie predmetov

Po zaistení predmetov alebo vrátení zákazníkom sa tieto ekonomicky prepravia na miesto uskladnenia, vykoná sa ich inventarizácia a bezpečne sa uskladnia.

Vybavenie a pomoc pri znaleckom ohodnotení

V prípade poverenia zariadime obratom vyhotovenie znaleckého posudku súdnym znalcom, ako aj prípadné odhlásenie vozidiel na dopravnom inšpektoráte.

Uvedenie do prevádzky a príprava na predaj

Vozidlá budú technicky preskúšané, uvedené do prevádzky a pripravené na predaj.

Uvedenie na trh a predaj

Podniky skupiny AVS zariadia profesionálne uvedenie odobratých predmetov na trh a ich predaj predajcom alebo konečným užívateľom.
Mobilizácia posledných rezerv