English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
При вече сключен договор

Кол център
Лични посещения
Събиране на вземания
Доброволно изпълнение

Позитивен подход

Намесата на AVS на ранен етап може да намали загубите, произтичащи от нередовно обслужвани кредити.

Кол център

Кол центърът на AVS подпомага установените практики по събирането на вземания на нашите клиенти по четиринадесет часа на ден. Нашите служители са обучени да използват съвременни способи и начини за справяне с проблемни експозиции по телефона и да актуализират редовно информацията в досиетата на Вашите клиенти и активи.

Личен контакт

Нашият персонал разчита на многогодишен професионален опит в работата с клиенти. В предварително уредени лични срещи-дискусии те работят с Вашите клиенти, полагайки усилия да разрешат трудни казуси по конструктивен начин. Нашата репутация като външен и независим посредник обикновено води до бърз и положителен резултат.

Събиране на просрочени задължения

Независимо дали става въпрос за обичайни просрочия или за специфични краткосрочни ангажименти за събиране на забавени плащания, всички плащания постъпват директно по Вашите сметки.

Възстановяване на владение и проверка на активи

Ако просрочието не започне да се обслужва в рамките на някакъв разумен срок, клиентът се насърчава доброволно да предаде актива. Ако е необходимо, ние възстановяваме владението върху актива доколкото е възможно със съгласието на клиента.
Намираме успешни решения