Do góry

Reklamacje

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamację można złożyć

      a. poprzez formularz kontaktowy, 

      b. wysyłając e-mail na adres reklamacje@avs-europe.com.pl,

      c. telefonicznie pod numerem 22 742 13 40,

      d. pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres AVS Polska Sp. z o.o. ul.Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa.

2. Treść reklamacji powinna zawierać

      a. opis zdarzenia, którego dotyczy,

      b. wskazanie zastrzeżenia co do uslug świadczonych przez Spółkę,

      c. wyraźne wskazanie roszczenia Klienta względem Spółki. 

3. Pisemna odpowiedź na reklamację zostana udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w terminie 30 dni, Spółka zawiadomi Klienta w formie pisemnej o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak, niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.